Bảng vàng danh dự >> Học sinh giỏi quốc gia
Chọn năm học:
STTTên học sinhMôn họcLớpGiải
1 Dương Bảo Nam Khang Địa lí 12 Nguồn 2 Khuyến khích
2 Mai Phương Thảo Địa lí 12 Văn Ba
3 Nguyễn Đình Bảo Hóa học 12 Hóa Nhì
4 Nguyễn Cao Minh Tuấn Khoa học Kỹ thuật 11 Toán Nhì
5 Nguyễn Chí Tính Khoa học Kỹ thuật 10 Tin Nhì
6 Phạm Lê Bảo Cường Tiếng Anh 10 Anh Khuyến khích
7 Bùi Hữu Tùng Tin học 11 Tin Khuyến khích
8 Phan Hoàng Phước Tin học 12 Tin Khuyến khích
9 Võ Đặng Phương Thùy Tin học 12 Tin Ba
10 Trần Vỹ Khang Tin học 12 Tin Khuyến khích
11 Đinh Nho Hoàng Tin học 11 Tin Khuyến khích
12 Vương Nhật Tín Toán 12 Toán Ba
13 Vương Nhật Hiển Toán 12 Toán Khuyến khích
Liên kết hữu ích