Hướng dẫn nội dung ôn tập thi tuyển Giáo viên (26/1/2016)

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP

Thi tuyển giáo viên THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA năm học 2015-2016

 
 

 

I. Môn kiến thức chung:

            Nội dung ôn thi:

1. Luật Giáo dục (Luật số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục của Quốc hội Khóa XII, Kỳ họp thứ 6, số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009). Nội dung cần nghiên cứu:

Chương I. Những qui định chung (Toàn chương)

Chương II. Hệ thống giáo dục quốc dân - Mục 2: Giáo dục phổ thông.

Chương III. Nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

               Mục 1. Tổ chức, hoạt động của nhà trường

               Mục 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường.

Chương IV. Nhà giáo.

              Mục 1. Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo.

              Mục 3. Chính sách đối với nhà giáo.

2. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010)

Chương I. Những qui định chung (Toàn chương)

Chương II. Quyền và nghĩa vụ của viên chức - Mục 1, Mục 2

Chương III. Tuyển dụng, sử dụng viên chức - Mục 6

3. Qui định về tuyển dụng, sử dụng viên chức (Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng viên chức)

Chương II. Tuyển dụng viên chức (Toàn chương)

Chương III. Sử dụng viên chức (Toàn chương)

4. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nội dung cần nghiên cứu: Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp.

II. Môn chuyên ngành:

            A. Thi trắc nghiệm:

1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học - Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

Chương II. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học - Điều 4, 5, 6,7,8, 9

Chương III. Đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn - Điều 10,11, 12

2. Điều lệ trường Trung học - Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương III. Chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục - Điều 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Chương IV. Giáo viên - Điều 30,31,32,33,34,35,36.

3. Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/2012/TT-BGDĐTngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chương II. Điều 11,12.

Chương III.

Chương IV. Điều 23,24,26
       4.Quy định về đạo đức nhà giáo - Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo

Chương I. Những qui định chung - Điều 1, 2.

Chương II. Những qui định cụ thể - Điều 3,4,5,6

5. Quy định về đánh giá, xếp loại học sinh trung học-Thông tư số 58/2011/TT-BGD ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, học sinh trung học phổ thông chuyên.

Chương II. Đánh giá xếp loại hạnh kiểm - Điều 4.

Chương III. Đánh giá xếp loại học lực - Điều 5, 6, 7, 8,11,12,13.

5. Các tình huống sư phạm

B. Thi thực hành :

Ứng viên sẽ bốc thăm bài dạy môn không chuyên, theo phân phối chương trình từ tuần 23 trở đi và sách giáo khoa của cấp THPT (lớp 11 chương trình chuẩn) hiện hành.

Mỗi ứng viên có 90 phút chuẩn bị sau đó lên lớp 45 phút. Giám khảo sẽ chấm theo phiếu điểm đính kèm. Học sinh cũng được tham khảo đánh giá tiết dạy để giám khảo cân nhắc khi cần.

Ứng viên, ngay sau tiết dạy, gởi lại kế hoạch bài dạy (giáo án) để giám khảo xem xét, cân nhắc thêm khi đánh giá tiết dạy.

 

III. Môn Tin học:

1. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

- Kiến thức chung về máy tính.

- Hệ điều hành Microsoft Windows XP.

- Các kiến thức cơ bản về Internet.

2. PHẦN WORD:

2.1.Thao tác cơ bản

- Vấn đề tiếng Việt trong soạn thảo

- Màn hình word

- Thanh công cụ/ Menu

- Các phím thường dùng

- Tạo mới VB, mở văn bản, lưu văn bản

- Các thao tác chọn văn bản

- Cắt, dán, dời văn bản

- Tìm kiếm, thay thế

2.2. Định dạng

- Định dạng trang văn bản(Khổ giấy, lề giấy …)

- Định dạng kí tự: Cỡ chữ, font, màu sắc, gạch chân, hệ số, số mũ….

- Định dạng, canh lề đoạn văn bản

- Kẻ khung, tô nền

- Tạo danh sách liệt kê (Bullets and numbering)

- Chia cột văn bản

- Trang trí chữ cái đầu đoạn văn bản (Drop cap)

- Sử dụng Tab

2.3. In ấn

- Tạo tiêu đề đầu, chân trang, đánh số trang

- Cách xem và in ấn

2.4. Bảng biểu

- Tạo bảng

- Tách, nhập ô

- Thêm, xóa hàng-cột

- Kẻ khung, tô nền

- Xoay hướng văn bản

2.5. Chèn các đối tượng

- Chèn kí hiệu (Symbol)

- Chèn hình ảnh (Picture, Clip Art)

- Tạo chữ nghệ thuật(WordArt)

- Chèn công thức toán học (Equation)

- Sử dụng công cụ vẽ hình (Autoshapes)

- Bố trí các đối tượng trong văn bản

2.6.Trộn thư

- Tạo nguồn dữ liệu

- Thao tác trộn thư

3. PHẦN EXCEL:

3.1.Khái niệm cơ bản

- Cấu trúc Worksheet

- Địa chỉ tương đối, tuyệt đối, hỗn hợp

- Các kiểu dữ liệu (Chuỗi, số, ngày tháng)

3.2.Thao tác cơ bản

- Nhập liệu cho ô

- Các thao tác sao chép, dời, xóa... ô

- Chèn, xóa cột, hàng

- Chèn, đặt tên Sheet

- In ấn

3.3. Định dạng, trang trí

- Định dạng lí tự, số, ngày, kiểu tiền tệ ….

- Kẻ khung, tô nền

- Giăng giữa tiêu đề (Trộn ô)

- Dãn hàng

3.4. Sử dụng công thức tính toán

- Cách ban hành công thức

- Cách sao chép công thức

- Sử dụng các loại địa chỉ

3.5. Nhóm hàm số học

- Hàm ABS

- Hàm SQRT

- Hàm ROUND

- Hàm INT

- Hàm MOD

- Hàm RANK

3.6. Nhóm hàm chuỗi

- Hàm LEFT, RIGHT, MID

- Hàm VALUE

3.7. Nhóm hàm LOGIC

- Hàm IF

- Hàm AND, OR, NOT

3.8. Nhóm hàm dò tìm

- Hàm VLOOKUP

- Hàm HLOOKUP

3.9. Nhóm hàm thống kê

- Hàm SUM

- Hàm MAX

- Hàm MIN

- Hàm AVERAGE

- Hàm SUMIF

- Hàm COUNT,COUNTIF

3.10. Nhóm hàm thời gian

- Hàm TODAY, NOW

- Hàm DAY, MONTH, YEAR

- Hàm DATE

3.11. Nhóm hàm CSDL

- Hàm DSUM

- Hàm DMAX

- Hàm DMIN

- Hàm DCOUNT

3.12. Xử lí dữ liệu

- Sắp xếp

- Lọc dữ liệu bằng Auto Filter

- Lọc dữ liệu bằng Advanced Filter

VI. Môn ngoại ngữ

A. Nội dung kiến thức

            1. Tenses

            - Present simple, present continuous, present perfect , present prefect continuous.

- Past simple, past continuous, past perfect, past prefect continuous.

- Simple future, future continuous, future perfect, future prefect continuous.

2. Passive voice, active voice.

3. Conditional sentences: type 1, 2, 3.

4. Wish sentences.

5. Reported speech.

6. Prepositions.

7. Adjectives and adverbs.

8. Phrasal verbs.

9. Linking words.

10. Adverb clauses of concession.

11. Adverb clauses of reason.

12. Suggestions.

13. Adjective clauses.

14. So … that, such …. that, too … to, too…. for … to, enough to.

15. So that, so as to, would rather, it takes …….., it’s adj. to …., S + be + adj. + that.

16. Comparison.

B. Dạng thức của đề thi.

Phần 1: Grammar and vocabulary. (Ngữ pháp và từ vựng)

- Multiple choice. (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn)

Phần 2: Reading comprehension. (Đọc hiểu)

- Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi)

Phần 3: Uses of English. (Sử dụng Tiếng Anh)

-         Gap filling. (Điền vào chỗ trống)

-         Sentence building. (Viết câu hoàn chỉnh dựa vào từ gợi ý)

-         Sentence transformation. (Viết lại câu có cùng ý nghĩa với câu gốc)

 

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT GIẢNG

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA

 
 
 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

        

             Tây Ninh, ngày       tháng     năm 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ – XẾP LOẠI TIẾT GIẢNG BỐC THĂM

 

Tên bài dạy:................................................................... Môn:....................................... Lớp:……………..

 

 

NỘI DUNG

TIÊU CHÍ (mỗi tiêu chí tối đa 10 điểm)

ĐIỂM

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

(20 điểm)

1

Xác định đầy đủ và hợp lý: mục tiêu, nội dung, phương pháp và các phương tiện, thiết bị dạy học trong kế hoạch dạy học.

 

2

Thiết kế rõ ràng đầy đủ, hợp lý chuỗi hoạt động học của học sinh, phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học.

 

2.

Giáo viên tổ chức hoạt động học

(40 điểm)

3

Thực hiện sinh động việc chuyển giao nhiệm vụ học tập; tổ chức chuỗi hoạt động học đầy đủ, phù hợp; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ tích cực.

 

4

Vận dụng hiệu quả, sinh động các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; sử dụng và khai thác tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.

 

5

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.

 

6

Kiến thức chính xác, khoa học; thực hiện hợp lý, hiệu quả việc lồng ghép các thông tin, kiến thức thực tiễn, tích hợp; hướng dẫn tự học.

 

3. Học sinh thực hiện các hoạt động học

(40 điểm)

7

Học sinh tích cực, chủ động, hợp tác cùng nhau và cùng giáo viên trong thực hiện các hoạt động học tập.

 

8

Các đối tượng học sinh đều tham gia vào các hoạt động học, phù hợp với trình độ bản thân.

 

9

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

 

10

Học sinh vận dụng được các kiến thức, kĩ năng, thái độ vào các luyện tập, tình huống cụ thể, thực tiễn cuộc sống.

 

ĐIỂM TỔNG CỘNG: (     /100 điểm)

 

XẾP LOẠI TIẾT GIẢNG

 

 

 

GIÁM KHẢO 1

GIÁM KHẢO 2

GIÁM KHẢO 3

 

 

 

 

……………………….

 

 

 

 

……………………….

 

 

 

 

……………………….

 

            Hướng dẫn xếp loại:

            - Loại giỏi: Điểm tổng cộng từ 85 đến 100 (không có tiêu chí 4,0 điểm).

            - Loại khá: Điểm tổng cộng từ 65 đến dưới 85 (không có tiêu chí 4,0 điểm).

            - Loại trung bình: Điểm tổng cộng từ 50 đến dưới 65.

            - Loại yếu: Điểm tổng cộng từ dưới 50 trở xuống.

            - Không xếp loại tốt, khá cho tiết giảng có tiêu chí từ 4,0 điểm trở xuống.

 

 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

                + Hiệu trưởng: 0913955506 (Nguyễn Hữu Quốc)

                + Phó Hiệu trưởng: 0914855983 (Bành Thu Thảo)

                + Phó Hiệu trưởng: 0989034606 (Dương Minh Hiển Tố)

 

 

 

 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích
TIN MỚI CẬP NHẬT

Tổng kết hoạt động ngoại khóa tháng 4/2018

thpt chuyen hoang le kha

Thiết thực chào mừng 43 năm ngày Thống nhất đất nước 30/4, thầy trò Trường THPT chuyên HLK đã thực hiện một số công tác ngoại khóa như sau:

Những hoạt động chính của Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha 6 tuần đầu năm học 2017-2018

thpt chuyen hoang le kha

Trong 6 tuần đầu năm học, tập thể giáo viên và học sinh trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha đã có nhiều hoạt động sôi nổi, tạo không khí phấn khởi cho năm học mới đạt nhiều thành tích.

Rung chuông vàng với chủ đề “Tôi yêu biển đảo Việt Nam”

thpt chuyen hoang le kha

Thành Đoàn thành phố Tây Ninh phối hợp với Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Tôi yêu biển đảo Việt Nam”

 

Hoạt động của CH Khuyến học năm học 2016-2017

thpt chuyen hoang le kha

Chi hội Khuyến học Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp, mạnh thường quân, cha mẹ học sinh đã giúp đỡ vào quỹ khuyến học của nhà trường năm học 2016-2017 và đầu năm học 2017-2018

Trường đạt thành tích cao tại Trại hè Phương Nam lần IV - Cà Mau

thpt chuyen hoang le kha

 Trại hè Phương Nam lần IV (2017) được tổ chức tại Cà Mau từ ngày 21 – 23/7. Hơn 800 cán bộ , giáo viên và học sinh các trường THPT chuyên các tỉnh, thành khu vực  Nam bộ đã tham dự.

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online: 68
Lượt viếng thăm: 2433626