Về việc báo cáo và đăng ký học tập làm theo tư tưởng HCM (28/12/2017)

Toàn thể CB-GV-NV nhà trường thực hiện báo cáo kết quả đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (theo mẫu đính kèm)

Lưu ý:  

- Đối với quần chúng báo cáo 5 nội dung đã đăng ký năm 2017 (Có xếp loại từng mục nội dung và xếp loại chung Tốt/Khá/Trung bình)

(Lưu ý: các Quần chúng đã làm báo cáo 7 nội dung thì điều chỉnh và nộp lại bản đăng ký + báo cáo theo 5 nội dung đăng ký)

- Đối với cấp ủy, BGH và Đảng viên báo cáo đầy đủ các nội dung trên

           - Hạn chót nộp cho cô Trúc chậm nhất ngày 15/12/2017

 

Trân trọng cảm ơn.

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích