Về việc đăng ký và báo cáo học tập làm theo tư tưởng HCM năm 2018 (29/11/2018)

Thầy Cô xem mẫu đăng ký ở tập tin đính kèm.

 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích