Về việc hoàn trả tiền thừa của học sinh năm học 2017-2018 (16/9/2019)

 

THÔNG BÁO

 

Về việc hoàn trả tiền thừa Tăng tiết của học sinh

Năm học 2017 - 2018

                                                      

        Để hoàn thành tốt công tác tài chính năm học 2017 - 2018, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tiến hành hoàn trả tiền thừa quỹ tăng tiết năm học 2017 - 2018 cho học sinh:

        - Học sinh khối 10, 11, 12 học tại Trường trong năm học 2017 - 2018 đến Văn phòng Trường (gặp cô Trúc) tại điểm: 368, Trường Chinh, Khu phố 6, Phường 3, TP. Tây Ninh để nhận lại tiền.

        - Thời gian: Từ ngày 8/9/2019 đến hết ngày 18/10/2019.

        - Trường chỉ hoàn trả tiền thừa cho học sinh đến nhận; nếu là người nhà yêu cầu cầm theo chứng minh nhân dân của học sinh.

        - Nếu quá thời gian thông báo trên học sinh không đến nhận thì tiền thừa được trường  kính trình cấp lãnh đạo và Hội CMHS để chuyển sang nguồn CMHS tài trợ cho học sinh tại trường.

        Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha xin thông báo đến phụ huynh và các em học sinh quan tâm và đến nhận theo thời gian thông báo./.        

                         

 

Nơi nhận: 

- Bản tin Trường; Lớp (để thông báo);

 

- Tổ Văn phòng; 

- Lưu: VT.                                              

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Bành Thu Thảo

 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích