Kế hoạch năm học 2019-2020 (16/9/2019)

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

       

A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

I. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

- Công văn số 3892/BGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 - 2020;

- Căn cứ Công văn số 1960/SGDĐT-GDTrH ngày 3/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019 – 2020.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NĂM HỌC 2019 - 2020

Tăng cường quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp giáo dục trung học theo hướng hợp lí và hiệu quả.

Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.

 Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CT GDPT 2018) ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT.

 Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong CT GDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng CT GDPT 2018; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh.

Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

III. THỰC TRẠNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể; sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường; sự phối hợp đồng bộ với Thường trực CMHS và các PHHS; sự hỗ trợ của các Mạnh thường quân, cựu cán bộ - giáo viên và cựu học sinh.

- Nhà trường được chuyển sang hoạt động ở cơ sở mới, từng bước được trang cấp các thiết bị hiện đại, tạo tinh thần phấn khởi trong toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh, cha mẹ học sinh.

- Đội ngũ CB-GV có năng lực, có ý thức trách nhiệm xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, luôn luôn rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Đa số học sinh có ý thức, động cơ và thái độ học tập đúng đắn. Nhận thức của CMHS về vai trò và trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục con em ngày càng cao.

2. Khó khăn:

- Đội ngũ CBQL (BGH, Đoàn thể) có sự thay đổi lớn vừa là thuận lợi song cũng là thách thức đối với công tác quản lý, điều hành hoạt động giáo dục nhà trường.

- Công tác quản lý học sinh của giáo viên chủ nhiệm chưa đều tay và còn có lúc chưa chặt chẽ, thiếu kinh nghiệm, linh hoạt, thiếu đồng bộ.

- Về cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được điều kiện dạy và học, nhưng cần tiếp tục hoàn thiện để sử dụng tốt và hiệu quả; hệ thống dây điện các phòng học, phòng làm việc không đủ tải khi sử dụng các thiết bị lạnh, thiết bị hiện đại,…

3. Mục tiêu phát triển của nhà trường: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

3.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của nhà trường; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

3.2. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chuyên môn lập kế hoạch dạy học; xây dựng và triển khai dạy học. Chú trọng cập nhật bổ sung nội dung trong Kế hoạch Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi.

3.3. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới soạn giảng, đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục tại nhà trường.

3.4. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý và năng lực chuyên môn, kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông cho cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, công tác chủ nhiệm lớp; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, lãnh đội, giáo viên cốt cán; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.

3.5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CHỈ TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Đặc điểm tình hình

+ Đội ngũ CB - GV - NV: 74 (39 nữ), trong đó giáo viên dạy lớp: 63; nhân viên hành chánh: 08; Cán bộ quản lí: 02; 01 biên chế biệt phái (nữ).

+ Có 09 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng.

+ Số lượng học sinh: Tổng số 948 (565 nữ)/27 lớp.

- Khối 10 (9 lớp):        321 (199 nữ)

- Khối 11 (9 lớp):        313 (187 nữ)

- Khối 12 (9 lớp):        314 (179 nữ)

Chi bộ: có 28 đảng viên. Tỉ lệ đảng viên: 37,8%, cấp ủy có 4 đồng chí.

Công đoàn cơ sở có 74 đoàn viên, 10 tổ Công đoàn. BCH Công đoàn có 5 người.

Đoàn trường có 966 đoàn viên. Có 28 Chi đoàn trực thuộc (trong đó 27 Chi đoàn lớp và 01 Chi đoàn viên chức).

II. CÁC NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ CHỈ TIÊU

1. Công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức

1.1. Nội dung

- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhà trường để bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và có sức thuyết phục.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục trung học.

- Thực hiện nghiêm túc Điều lệ trường trung học phổ thông”“Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên (ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 20 Thông tư số: 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012).

- Đẩy mạnh việc phòng chống tham nhũng, giáo dục Luật Giao thông đường bộ; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo.

1.2. Biện pháp

- Tổ chức học tập Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng kịp thời có kiểm tra đánh giá cụ thể. Tổ chức sinh hoạt trong đơn vị theo chủ đề nhân các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trọng đại.

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cho CB - VC và học sinh. Đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2019 bằng các hình thức như: Sinh hoạt chuyên đề, thi kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết cam kết, xây dựng kế hoạch hành động...

- Tổ chức và cam kết thực hiện triệt để cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

- Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quân lý, giáo viên, nhân viên, học sinh. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương để đảm bảo học sinh được “an toàn đến trường”; chủ động xây dựng qui tắc ứng xử văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường.

- Xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

1.3. Chỉ tiêu

- 100% Cán bộ giáo viên có tư tưởng chính trị tốt, không có trường hợp vi phạm kỷ luật kế cả trong và ngoài đơn vị.

- 99% Học sinh có hạnh kiểm tốt, không có hạnh kiểm TB.

- 100% CB-GV-NV và HS tham gia đầy đủ các ngày sinh hoạt chủ điểm trong năm học, tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu do các cấp phát động.

- Được công nhận đơn vị “An toàn về an ninh trật tự”.

2. Về chuyên môn nghiệp vụ

2.1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

2.1.1. Nội dung

- Nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học, thực hiện chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, trong đó: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần. Tuần 19 và tuần 37 dùng để ôn luyện, chữa và trả bài kiểm tra cho học sinh. Đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I vào ngày 03/01/2020, kết thúc học kỳ II vào ngày 22/5/2020.

- Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

- Giữ vững kỷ cương, nền nếp chuyên môn, dạy đủ dạy đúng theo kế hoạch giáo dục của trường. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, công tác tốt, tích cực đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá. Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả.ng cường hướng dẫn học sinh phương pháp học tập bộ môn.

2.1.2. Biện pháp

- Các tổ/nhóm bộ môn căn cứ khung chương trình, phân phối chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của từng môn học, bàn bạc thống nhất kế hoạch dạy học cụ thể phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với thời lượng dạy học, điều kiện thực tế và đối tượng học sinh của trường mình. Xây dựng và thực hiện chương trình cho lớp chuyên. Tổ (nhóm) chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp theo hướng đổi mới, trình kế hoạch dạy học lên BGH phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

- Các tổ chuyên môn, giáo viên tổ chức thảo luận, thống nhất nội dung và bàn giải pháp dạy học cụ thể để thực hiện tốt nội dung điều chỉnh của các môn học theo hướng phát triển năng lực. Đặc biệt là điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các chuyên đề theo chương trình chuyên phù hợp với năm học này.

- BGH, tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học của giáo viên qua sổ báo giảng, sổ đầu bài, dự giờ...bằng hình thức kiểm tra định kỳ, đột xuất, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề...

- Tổ chức ôn dạy thêm cho học sinh có nhu cầu và dạy tăng buổi các môn chuyên đối với lớp 10,11 và ôn thi THPT quốc gia đối với lớp 12.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung lồng ghép và nội dung giáo dục của địa phương (thơ văn Tây Ninh, Lịch sử và Địa lí Tây Ninh, An toàn giao thông, Giáo dục môi trường, tiết kiệm năng lượng, phòng chống tham nhũng, giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục pháp luật...)

- Tổ chức tốt việc thống nhất nội dung dạy học và bồi dưỡng HSG ở các tổ bộ môn, các chuyên đề tự chọn nâng cao; giúp học sinh nắm bắt được kiến thức tại trường, rèn khả năng tự học đồng thời bồi dưỡng học sinh khá giỏi qua các tiết tăng cường. Tất cả các môn học sử dụng một số kỹ thuật trong đổi mới PPDH như mindmap, 5wh + 1 how…

- Đảm bảo dạy đầy đủ nội dung chương trình giảm tải các bộ môn theo khung phân phối chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành có biên soạn phù hợp với điều kiện dạy học của nhà trường.

- Thực hiện chương trình chuyên ở các lớp chuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể hóa để thực hiện. Thực hiện chuyên sâu 2 năm 3 lớp để HS đủ lực tham gia các kỳ thi HSG quốc gia và có thời gian chuẩn bị thi THPT quốc gia.

- Tổ chức dạy đầy đủ chương trình Tin học và Tiếng Pháp cho học sinh lớp 10, 11, 12.

- Tổ chức cho viên chức nghiên cứu và tích cực chuẩn bị việc thực hiện chương trình THPT mới.

2.1.3. Chỉ tiêu

- 55% học sinh giỏi toàn diện, 45% học sinh tiên tiến, không có học sinh yếu, kém.

- 100% học sinh lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp, phấn đấu có thủ khoa.

- 95% đậu nguyện vọng 1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

2.2. Thực hiện quy chế chuyên môn

2.2.1. Nội dung

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn nhất là việc soạn giáo án, giảng dạy trên lớp, việc chấm trả bài, cập nhật vào sổ điểm điện tử của trường.

- Tổ chuyên môn tiếp tục việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu chuyên đề, xây dựng bài học, mỗi giáo viên phải trình bày, chia sẻ, trao đổi trước tập thể tổ một nội dung hoặc một số kinh nghiệm nào đó mà mình cảm thấy hay có ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục.

2.2.2. Biện pháp

- Phân công chuyên môn hợp lý, hiệu quả, tập trung đầu tư cho chuyên môn. Gắn kết quả chất lượng với trách nhiệm của mỗi GV. Đánh giá xếp loại GV hàng năm đúng quy định.

- Đẩy mạnh thao giảng, dự giờ nhằm rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giờ dạy. Chú trọng thao giảng các giờ dạy liên môn, tích hợp, dạy các môn tự nhiên bằng tiếng Anh.

- Đẩy mạnh phong trào đăng ký dạy tốt học tốt.

- BGH, TTCM tăng cường dự giờ giáo viên có báo trước và dự giờ đột xuất.

- BGH tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên và của các tổ trưởng.

- Tăng cường việc hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ và đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2.2.3. Chỉ tiêu

- 100% giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn và có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến (tuyệt đối không có giáo viên sao chép hoặc dùng SK cũ), 95% giảng dạy từ khá trở lên.

- Kiểm tra toàn diện 100% tổ chuyên môn và 40% giáo viên được kiểm tra nghiệp vụ sư phạm. 100% giáo viên cam kết không vi phạm quy định về dạy thêm học thêm.

- Mỗi tổ chuyên môn phải có ít nhất một đến hai chuyên đề chuyên môn mới nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển HSG.

- 100% tổ sinh hoạt tổ chuyên môn đúng định kỳ 2 lần/tháng; Thực hiện sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học để nâng cao năng lực sư phạm của đội ngũ nhà giáo trên tinh thần "bồi dưỡng tại công việc", mỗi tổ/ nhóm phải xây dựng tối thiểu 02 chuyên đề/1 HK.

- BGH kiểm tra hồ sơ tổ chuyên mônhồ sơ giáo viên ít nhất 01 lần/HK.

- 100% giáo viên phải thường xuyên tự học, tự nâng cao nghiệp vụ sư phạm, chuyên môn.

- Mỗi giáo viên trong năm được đánh giá xếp loại ít nhất 2 tiết, dự giờ ít nhất 10 tiết, có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến vận dụng hiệu quả vào việc giảng dạy và công tác giáo dục theo hướng đổi mới.

- 100% GV tham gia hội giảng vòng trường, hội thi GV giỏi cấp trường; tích cực tham gia hội giảng vòng tỉnh và tham gia Hội thi GVG các cấp và các cuộc thi do ngành tổ chức trong năm học 2019-2020 (có kế hoạch riêng).

- Giáo viên nhập điểm chậm nhất sau 02 tuần có bài kiểm tra. Mọi sai sót, chậm trễ khi nhập điểm đều được đưa vào đánh giá thi đua.

2.3. Thực hiện các hoạt động giáo dục

2.3.1. Nội dung

Thực hiện đúng, đủ theo quy định. Đổi mới phối hợp lồng ghép, tích hợp giáo dục pháp luật, giáo dục ATGT, giáo dục đạo đức vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp và một số hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo khác.

2.3.2. Biện pháp

- Về HĐNGLL: Thực hiện đủ, có hiệu quả các chủ đề quy định cho mỗi tháng. Việc thực hiện các hoạt động trên do GVCN phối hợp với Đoàn trường đảm nhận. Thông qua các hoạt động này nhằm hình thành và giáo dục kỹ năng sống, thái độ tích cực, tính cộng đồng cho học sinh.

- V HĐGDHN, NPT: Phối hợp với các trường ĐH - CÐ để tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 12 lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân và nhu cầu của xã hội; đảm bảo học sinh phổ thông khối 11 học nghề phổ thông theo đúng quy định;

- Hoạt động giáo dục thể chất, GDQP: Đảm bảo dạy đúng, đủ chương trình bộ môn cho cả 3 khối lớp 10, 11, 12. Đẩy mạnh các hoạt động thực tế trải nghiệm vận dụng lý thuyết và giáo dục kỹ năng như: phòng chống đuối nước, thể dục giữa giờ, xây dựng câu lạc bộ thể thao.

- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo: các tổ đăng kí với nhà trường, chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đoàn thể tổ chức cho học sinh tham gia, ưu tiên trước hết là theo khối chuyên.

- Tổ chức các phong trào văn thể mỹ trong nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động khác do các ban ngành đoàn thể tổ chức; tham gia hoạt động hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu. Mở rộng hoạt động của các câu lạc bộ trong HS Tài trợ một phần kinh phí cho các em hoạt động. Phát triển CLB tiếng Anh.

- Giáo dục học sinh những hiểu biết về các bệnh thông thường nhằm làm giảm tỉ lệ học sinh mắc các bệnh; Kết hợp giáo dục thể chất với giáo dục giới tính; chú trọng giáo dục môi trường; đảm bảo nước uống sạch, an toàn thực phẩm cho học sinh.

2.3.3. Chỉ tiêu

- Hội khoẻ Phù Đổng vòng tỉnh/Hội thao quốc phòng: top 05 toàn đoàn.

- Phấn đấu trong năm học số học sinh tham gia học nghề và có bằng nghề đạt tỉ lệ 100%.

2.4. Thực hiện đẩy mạnh đổi mới PPDH và đổi mới kiểm tra đánh giá

2.4.1. Đẩy mạnh đổi mới PPDH

2.4.1.1. Nội dung

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học sâu rộng đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà; tích cực tổ chức các hình thức dạy học gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh dạy học giải quyết vấn đề. Tổ chức đầy đủ thí nghiệm, thực hành theo quy định từng môn học, đảm bảo cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Tăng cường liên hệ thực tế, khai thác triệt để phòng học bộ môn, ứng dụng công nghệ thông tin hợp lý, phù hợp với nội dung bài học.

2.4.1.2. Biện pháp

- Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh phù hợp với nhiu đối tượng học sinh: học sinh chuyên, học sinh không chuyên.  Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm.

- Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

- Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà; tích cực t chức các hình thức dạy học gắn lin với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

- Tăng cường ứng dụng CNTT để đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường các giờ học thực hành, sử dụng các thí nghiệm ảo vào các giờ học Vật lý, Hóa học, Sinh học và Công nghệ.

2.4.1.3. Chỉ tiêu

- 100% giáo viên đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng việc hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu , thể hiện chi tiết qua kế hoạch bài học.

2.4.2. Thực hiện việc đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá

2.4.2.1. Nội dung

- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

- Thực hiện việc đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của học sinh theo hướng coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của HS.

- Khuyến khích thí điểm dạy ngoại ngữ tích hợp trong các môn học khác và dạy các môn học khác (Toán và các môn khoa học) bằng ngoại ngữ. Tích cực triển khai xây dựng trường học điển hình về dạy và học ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Phát động phong trào học tiếng Anh, khuyến khích xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.

2.4.2.2. Biện pháp

- Tiếp tục tổ chức thi và kiểm tra chung đúng quy chế đã ban hành cho năm học 2019-2020, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng. 100% giáo viên ra đề kiểm tra chung và chịu trách nhiệm về đề của mình. Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm điều hành và giám sát buổi kiểm tra chung.

- Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra định kỳ, thường xuyên, học kỳ. Đối với các môn khoa học xã hội cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học; tăng cường ra câu hỏi kiểm tra để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra định kỳ theo ma trận đảm bảo đúng quy trình. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao.

- Nghiên cứu hệ thống đề kiểm tra, luyện tập theo hướng mới, kịp thời đáp ứng cách thi và đánh giá của Bộ GD&ĐT trong năm học 2019- 2020. Lập ngân hàng đề của tổ. Chú ý việc xây dựng ma trận đề phù hợp theo hướng kiểm tra năng lực người học.

- Tiếp tục triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra môn Tiếng Anh đồng thời  chú trọng luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết;

- Chấm, trả bài, vào điểm và nhập file điểm gửi về bộ phận CNTT nhà trường đúng thời gian quy định.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng nhiều hình thức như: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, clip...) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- Tiếp tục triển khai việc dạy học bằng tiếng Anh ở các môn môn Toán, Lý, Hóa, Sinh nhằm đáp ứng yêu cầu các cuộc thi trong nước và khu vực. Tổ tiếng Anh hỗ trợ các tổ Toán, Lý, Hóa và Sinh trong việc triển khai việc dạy học các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh bằng tiếng Anh.

2.4.2.3. Chỉ tiêu

- Mỗi tổ có kế hoạch ngay từ đầu năm học. Riêng đối với các môn Toán, Lý, Hóa Sinh đăng kí số lượng tiết dạy bằng tiếng Anh  ngay từ đầu năm học: mỗi môn ít nhất 2 tiết/học kì.

2.5. Thực hiện bồi dưỡng HSG, tổ chức các cuộc thi, nghiên cứu khoa học

2.5.1. Nội dung

- Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.

- Nâng cao chất lượng đội tuyển HSG và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của nhả trường và đội ngũ giáo viên.

- Thành lập các đội tuyển và tham gia các kì thi khác theo kế hoạch chung của Sở. Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, bồi dưỡng trong nhà trường, trong tỉnh và ngoài tỉnh.

- Đầu tư nguồn lực tài chính cho công tác bồi dưỡng HSG.

- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật và Sáng tạo của thanh thiếu niên học sinh trung học cấp tỉnh.


2.5.2. Biện pháp

- Các tổ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển theo hướng mới: lãnh đội phụ trách chất lượng đội tuyển, tổ tạo điều kiện và hỗ trợ về nhân lực, thời gian để hoạt động này có hiệu quả. Gắn kết quả với thi đua.

- Duy trì việc mời giáo viên thỉnh giảng bồi đưỡng cho đội tuyển và trao đổi kinh nghiệm với giáo viên.

- Tổ chức giao lưu học hỏi các trường chuyên có thành tích về bộ môn để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

- Vận động tài trợ, ủng hộ kinh phí cho các giáo viên bồi dưỡng và các em học sinh trong đội tuyển.

- Tuyên dương, khen thưởng kịp thời giáo viên và các em học sinh có thành tích trong công tác thi HSG quốc gia   

- BGH tăng cường kiểm tra công tác bồi dưỡng HSG.

- Tạo điều kiện về thời gian và ưu tiên để học sinh tham gia bồi dưỡng có hiệu quả.

- Tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, chuyên môn... để đáp ứng tốt yêu cầu của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (thi nói đối với bộ môn ngoại ngữ, thi thực hành đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học).

- Có kế hoạch cụ thể về việc triển khai cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh và Sáng tạo trẻ (xây dựng quy chế, đầu tư nguồn lực).

2.5.3. Chỉ tiêu

- Học sinh giỏi vòng tỉnh: mỗi bộ môn có học sinh chuyên dự thi đều có giải cao nhất, đạt tỉ lệ 80% số lượng dự thi có giải hoặc đạt tỷ lệ từ 80% số giải của cả tỉnh.

- Học sinh giỏi vòng quốc gia: Những môn đã có giải thì giữ vững, phấn đấu tăng về chất lượng hoặc tăng về số lượng; những môn chưa có giải thì phấn đấu có giải. Đạt trên 10 giải quốc gia.

- Olympic 30/4, Trại hè phương Nam, các Kỳ Olympic khác đạt mức trung bình của kỳ thi.

3. Công tác khác

3.1. Công tác ứng dụng Công nghệ thông tin

3.1.1. Nội dung

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào việc đổi mới quản lí để nâng cao chất lượng dạy học.

- Đẩy mạnh hoạt động website của nhà trường. Sử dụng tối đa các thiết bị dạy học hiện đại, tăng cường thông tin tới CBGV, NV và học sinh các nội dung trên website của nhà trường.

- Phát huy tối đa mạng internet để truy cập các tài liệu phục vụ quản lí và dạy học.

- Tăng cường sử dụng các phần mềm trong quản lí và dạy học (phần mềm quản lí điểm, phần mềm kế toán, phần mềm sổ liên lạc điện tử,...)

3.1.2. Biện pháp

 - Thành lập Ban CNTT trong nhà trường, giao cho một đồng chí trong BGH phụ trách cùng với một số đồng chí CBGV, NV có năng lực, hiểu biết về tin học.

- Thông báo kế hoạch, các hệ thống văn bản của trường và ngành lên website của trường để CBGV, NV truy cập tải thông tin.

- Mỗi môn học ít nhất phải có 1 bài viết đưa lên trang trường học kết nối trong học kì.

- Tăng cường động viên học sinh các lớp tham gia các cuộc thi trực tuyến.

3.1.3. Chỉ tiêu

- 100% giáo viên được cấp chứng chỉ công nhận trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03.

- 100% giáo viên sử dụng thành thạo thư điện tử, phần mềm quản lí điểm.

- 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, kiểm tra, đánh giá mỗi giáo viên thực hiện tối thiểu 04 tiết bài giảng điện tử/năm.

- 100% thông tin, liên lạc với gia đình học sinh bằng sổ liên lạc điện tử.

3.2. Công tác cải cách hành chính, sinh viên học sinh, y tế trường học

3.2.1. Nội dung

- Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác Pháp chế trường học.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục thể chất… cho học sinh.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho học sinh.

- Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với các đơn vị bạn trên địa bàn huyện, tỉnh.

- Làm tốt công tác y tế trường học.

3.2.2. Biện pháp

- Thành lập Ban chỉ đạo các hoạt động giáo dục nhà trường, nhất là Ban tư vấn tâm lý học đường.

- Xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị cho CBGV và HS ngay từ đầu năm học.

- Triển khai tới CBGV, NV, HS và PHHS về việc tham gia BHYT của học sinh hàng năm; tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh vào đầu năm học; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các chuyên đề tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

- Tổ chức các câu lạc bộ các môn văn hoá, thể thao, văn nghệ do Đoàn thanh niên phối hợp với tổ chuyên môn thực hiện.

- Ban chỉ đạo y tế trường học xây dựng các kế hoạch thực hiện theo chủ đề hằng tháng để thực hiện tốt công tác y tế học đường và vệ sinh trường lớp.

- Phối hợp với cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác xây dựng khuôn viên nhà trường.

3.2.3. Chỉ tiêu phấn đấu

- 100% học sinh tham gia BHYT.

- Không có dịch bệnh xảy ra trong nhà trường.

3.3. Công tác đoàn thể

Xây dựng Công đoàn cơ sở và Đoàn TNCS HCM vững mạnh, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phối hợp tốt với nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Tham gia các cuộc thi, cuộc vận động mang tính xã hội để tăng nhận thức và hành động cho đội ngũ CBGV và HS. Thực hiện tốt phong trào ANHĐ, ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.

3.4. Lao động

Giáo dục cho học sinh ý thức về vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Chú trọng vệ sinh và trang trí lớp học.

Thực hiện tốt quy chế giáo dục lao động cho học sinh.

Tổ văn phòng triển khai kế hoạch lao động thường xuyên và theo đợt để luôn đảm bảo công tác vệ sinh tốt và giữ môi trường xanh, sạch, đẹp.

3.5. Cơ sở vật chất, bảo vệ cơ quan

Tính toán việc sử dụng hợp lý nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tận dụng tối đa công suất của các đồ dùng dạy học, máy vi tính và từng bước hiện đại hoá dạy - học trên cơ sở công nghệ tin học.

Tiếp tục mua sắm bổ sung và sửa chữa các trang thiết bị dạy học cần thiết để đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong việc dạy học nhất là kiểm tra trên máy tính và phần thực hành trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Bổ sung, nâng cấp tài liệu chuyên môn, duy trì thư viện chuẩn quốc gia, phục vụ

tốt cho việc dạy và học. Tập trung xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch- đẹp theo

tiêu chuẩn. Thực hiện tốt công tác bảo quản cơ sở vật chất và bảo vệ an toàn cơ quan.

Chỉ đạo giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường đề đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

Bảo đảm đúng, đủ chế độ chính sách cho công chức, viên chức. Thực hiện 3 công khai: công khai chất lượng đào tạo; công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai thu, chi tài chính để công chức, viên chức, học sinh và phụ huynh học sinh giám sát, đánh giá.

3.6. Công tác thi đua, thanh tra, quản lý

3.6.1. Công tác thi đua

- Nhà trường phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học của Sở GDĐT.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên của Ngành và thi đua theo khối cụm trong năm học 2019-2020 theo qui định.

- Trên cơ sở những quy định chung của Bộ ngành, tổ chức tốt các đợt thi đua trong công chức, viên chức và học sinh có sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao.

- Ban hành quy chế thi đua và bảng tính điểm thi đua áp dụng trong nội bộ nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thi đua.

3.6.2. Công tác thanh tra

- Tăng cường công tác thanh tra trường học, thanh tra giáo viên, giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức và học sinh trong trường.

- Phối hợp thực hiện việc giám sát công tác chọn đề trong kiểm tra chung nhằm góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn của nhà trường.

3.6.3. Công tác quản lý

Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp; thực hiện nghiêm kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá.

Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và t chức các hoạt động giáo dục.

Cán bộ quản lý nhà trường, các đoàn thể phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Có sự phối hợp hoạt động giáo dục chung của các đoàn thể trong nhà trường. Tăng cường vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục đạo đức, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị và kỹ năng sống, tư vấn học đường... cho học sinh; thiết lập và duy trì có hiệu quả mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với giáo viên bộ môn, các đoàn thể xã hội và gia đình học sinh trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo dục toàn diện cho học sinh.

Tập trung xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, tuần để các thành viên, đoàn thể chủ động trong công việc được phân công, có chương trình hành động phù hợp với từng nhiệm vụ chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đưa kết quả đạt được của cá nhân, của tổ, của đội tuyển vào khen thưởng cuối năm học.

Tiếp tục sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý.

Tiếp tục duy trì công tác quản lý dạy thêm, học thêm của đội ngũ giáo viên trong và ngoài nhà trường đúng quy định.

Chú trọng quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; việc quản lí các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Nhà trường cùng với Hội CMHS làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

Phối hợp với các cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn (Công an, Y tế...) để làm tốt công tác quản lý và giáo dục học sinh. Phát huy tính tích cực của công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng quỹ khuyến tài gắn với quy chế hoạt động cụ thể nhằm góp phần nâng cao nguồn lực trong công tác giáo dục mũi nhọn.

III. CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA TẬP THỂ

- Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Nhà trường: Tập thể lao động xuất sắc.

- Các đoàn thể: Vững mạnh xuất sắc.

Với sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh, sự lãnh đạo của Thành ủy Tây Ninh, sự chỉ đạo trực tiếp của Sở GD & ĐT, Công đoàn Ngành giáo dục, với tin thần quyết tâm thi đua của thầy và trò, năm học 2019 - 2020 trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha quyết tâm tổ chức thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu đã đề ra.

HIỆU TRƯỞNG

BÀNH THU THẢO

 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích