Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 (2/2/2020)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12 /KH-HLK

Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

¾¾¾¾

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014;

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

Căn cứ Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 20/8/2012 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, chống lãng phí”;

Căn cứ Kế hoạch số 1242/KH-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Kế hoạch số 1379/KH-SGD&ĐT ngày 26/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của ngành giáo dục và đào tạo năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 2903/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-SGDĐT ngày 13/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020;

Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác PCTN, THTK, CLP, đảm bảo theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, THTK, CLP.

- Nâng cao hiệu quả công tác PCTN, THTK, CLP, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, giúp cho mọi hoạt động của đơn vị đều công khai, minh bạch.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành và thực hiện có hiệu quả các quy định về PCTN, THTK, CLP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Luật PCTN; Luật THTK, CLP và các Chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh, của ngành về PCTN, THTK, CLP.

- Cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, THTK, CLP. Xác định rõ trách nhiệm của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật nhằm phát hiện, kịp thời xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn hậu quả do hành vi tham nhũng, lãng phí gây ra.

- Xác định PCTN, THTK, CLP là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của Chi bộ, Ban Giám hiệu, các đoàn thể trong nhà trường, trước hết là người đứng đầu đơn vị. Tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công khai, minh bạch trong các hoạt động để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Công tác PCTN, THTK, CLP phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC PCTN, THTK, CLP

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Thủ trưởng đơn vị chủ động thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN, THTK, CLP, chú trọng công tác phòng ngừa, đặc biệt là công khai, minh bạch hoạt động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các cá nhân vi phạm; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân; bảo đảm giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác PCTN, THTK, CLP của đơn vị phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của ngành, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể.

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các đoàn thể, tổ chuyên môn thực hiện nội dung công tác PCTN, THTK, CLP; chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện, chỉ đạo thực hiện quy định về PCTN, THTK, CLP.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, THTK, CLP

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, THTK, CLP: Luật PCTN, Luật THTK, CLP; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác PCTN, THTK, CLP.

- Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, THTK, CLP phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Thực hiện các giải pháp PCTN, THTK, CLP

3.1. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị:

- Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của đơn vị theo quy định của Luật PCTN (Điều 10), Luật THTK, CLP (Điều 5) và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến nội dung công khai như:

+ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Thông tư số 19/2005/TT-BTC, ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

+ Thông tư số 61/2017/TT-BTC, ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

+ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Ngoài hình thức công khai bắt buộc, đơn vị còn thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác cải cách quy trình, thủ tục giải quyết công việc, trong tiếp nhận và xử lý đơn thư, phản ánh của người lao động; thực hiện rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy trình, thủ tục bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường trách nhiệm giải trình của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc công khai, minh bạch trong các hoạt động nhằm chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí phát sinh.

3.2. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

- Bộ phận kế toán tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu Ban Giám hiệu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng sử dụng ngân sách Nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của đơn vị.

- Thủ trưởng đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng chế độ, định mức theo quy định hiện hành, phục vụ hiệu quả hoạt động của đơn vị.

3.3. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện các quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; Điều 20, 21, 22 của Luật PCTN; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh THTK, CLP.

- Tổ chức quán triệt những quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của đơn vị, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật (Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Bộ luật Lao động,…), Quy định về Đạo đức nhà giáo được ban hành theo QĐ 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT.

3.4. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức:

- Thực hiện theo Điều 24, 25, 26 của Luật PCTN năm 2018 và Điều 36, 37, 38, 39 của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019.

- Việc chuyển đổi vị trí công tác trong đơn vị phải có kế hoạch ngay từ đầu năm theo đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thủ tục.

3.5. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt:

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; thực hiện việc kiểm soát các thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019; Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.

- Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, giải quyết kịp thời các công việc của dân. Tiếp tục hoàn thiện trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức.

- Tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế TCVN/ISO 9001: 2015 tại đơn vị.          

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trao đổi thông tin, từng bước thay thế văn bản thông thường và các cuộc họp, hội nghị,… truyền thống bằng họp trực tuyến (họp không giấy), phần mềm Eoffice trong công tác quản lý, điều hành.

- Toàn ngành tiếp tục thực hiện Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam; Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg, ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

3.6. Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn:

Thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN, Luật THTK, CLP, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

3.6. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí:

- Phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu trong việc chỉ đạo công tác PCTN, THTK, CLP; chủ động tự phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình trực tiếp quản lý, phụ trách.

- Ban Thanh tra nhân dân và mọi người tăng cường hơn nữa trách nhiệm của mình trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí; đồng thời, xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ.

- Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phải được thực hiện kịp thời, theo đúng quy định, báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Sở) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

3.7. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013- 2014:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014. Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trong chương trình chính khóa và ngoại khóa. Cụ thể như sau:

+ Đưa tài liệu “Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh THPT” vào tài liệu tham khảo để giảng dạy môn Giáo dục công dân có hiệu quả.

+ Việc lồng ghép, tích hợp nội dung PCTN vào giảng dạy cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục đạo đức liêm chính, kết hợp giảng dạy pháp luật về PCTN với thời lượng phù hợp; khuyến khích giáo viên các môn khoa học xã hội lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức liêm chính và pháp luật về PCTN vào kế hoạch bài học và sử dụng phương pháp giảng dạy linh hoạt, hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức giảng dạy theo phân phối chương trình tại công văn số 3079/SGDĐT-TTr ngày 25/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ năm học 2013 - 2014 đến nay.

4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí

- Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình; chủ động tự kiểm tra người thực hiện nhiệm vụ, công vụ do mình quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi lạm quyền, nhũng nhiễu trong hoạt động chống tham nhũng; việc kiểm tra phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện hoặc qua đề nghị của cơ quan giám sát vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; trong quá trình thanh tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc và kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố.

- Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

- Các phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý kịp thời và áp dụng các biện pháp bảo vệ người phản ánh, tố cáo; người đứng đầu đơn vị khi nhận được báo cáo về hành vi tham nhũng phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch thực hiện PCTN, THTK, CLP; tiến hành triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ.

- Các đoàn thể, bộ phận chuyên môn có trách nhiệm quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN, THTK, CLP để tổ chức thực hiện; Ban thanh tra nhân dân chịu trách nhiệm giám sát và kiểm tra việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị.

- Ban Giám hiệu và bộ phận kế toán thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn chi tiêu; thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa đối với các khoản chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công tác,…; công khai dự toán, quyết toán tài chính, mua sắm tài sản; công khai các nội dung theo quy định về công tác PCTN, THTK, CLP tại đơn vị kịp thời.

- Các đoàn thể, bộ phận chuyên môn rà soát các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và những vấn đề có liên quan, kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác PCTN và THTK, CLP năm 2020 của Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

 

Nơi nhận:

- Chi bộ (b/c);

- Công đoàn, Đoàn TN, tổ chuyên môn (t/h);

- Website HLK (công khai);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Liên kết hữu ích