Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (3/2/2020)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/KH-HLK

Tây Ninh, ngày 01 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của vi rút Corona gây ra

¾¾¾¾

Căn cứ Công văn số 170/SGDĐT-GDTrH ngày 30/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc tổ chức phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Kế hoạch số 183/SGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Nay, trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm ngăn chặn, phòng tránh không để dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra lây lan tại đơn vị.

- Nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về sự nguy hiểm và sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

2. Yêu cầu:

- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh phải ý thức cao sự phòng chống dịch bệnh hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra cho bản thân và người khác.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đơn vị, các chỉ đạo của cấp trên và cơ quan chuyên môn ngành y tế.

- Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh như Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, Bệnh viện Thành phố Tây Ninh để xử lý khi phát hiện người bệnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tại địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh; xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại trường học.

2. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám và điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. Khi học sinh có biểu hiện sốt, nghi dịch bệnh, nhà trường đề nghị cha mẹ học sinh theo dõi và đưa đến bệnh viện thăm khám kịp thời, đồng thời cho học sinh nghỉ học để theo dõi tránh lây lan. Nhà trường nhập sổ theo dõi sức khỏe của học sinh, nắm nguyên nhân nghỉ học do bệnh.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

4. Hướng dẫn học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách.

5. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại đơn vị; chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học, nhà vệ sinh.

6. Tăng cường quản lý tốt việc đảm bảo vệ sinh của căng tin nhà trường, nhà vệ sinh, lớp học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cán bộ quản lý:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tại địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

- Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám và điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

2. Nhân viên y tế học đường:

- Chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông, cách phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Triển khai các giải pháp vệ sinh, khử khuẩn các phòng học, tay vịn cầu thang, các dụng cụ, đồ dùng dạy học, bàn ghế,…

- Kiểm tra lại cơ số thuốc giảm sốt và trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Theo dõi diễn biến bệnh dịch trong đơn vị, kịp thời khẩn trương báo cáo thủ trưởng và các cơ quan chức năng những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ.

- Thiết lập kênh thông tin với giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh kịp thời thông báo, phối hợp khi cần thiết.

- Xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại đơn vị.

3. Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm:

- Khi học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở nghi dịch bệnh, giáo viên đề nghị cha mẹ học sinh theo dõi và đưa đến bệnh viện thăm khám kịp thời, đồng thời cho học sinh nghỉ học để theo dõi tránh lây lan.

- Tất cả các trường hợp bệnh đều thông báo cho nhân viên y tế học đường nhà trường nhập sổ theo dõi sức khỏe của học sinh, báo kịp thời cho Ban giám hiệu (thầy Lê Bá Thơm-P.HT, số điện thoại: 0989.219.296) nắm nguyên nhân nghỉ học do bệnh.

Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Tây Ninh (b/c);

- Chi bộ trường (b/c);

- Công đoàn, Đoàn thanh niên trường (p/h);

- CB, GV, NV trường (th/h);

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Bá Thơm

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích