Kế hoạch dạy học trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 (19/2/2021)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KH-HLK

Tây Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Dạy học trực tuyến cho học sinh

trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19- lần 2

¾¾¾¾

Căn cứ công văn số 550/SGDĐT-GDTrH ngày 17/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ công văn số 746/SGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid - 19;

Nay, trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha xây dựng kế hoạch Dạy học qua Internet cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo điều kiện cho học sinh chủ động tự học, tự ôn tập tốt trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh.

- Thực hiện tiếp tục chương trình học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 các môn học cho học sinh toàn trường.

- Giúp giáo viên và học sinh tiếp cận và làm quen với hình thức dạy học trực tuyến.

II.  ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG

1.     Đối tượng: Học sinh toàn trường

2.     Thơi gian thực hiện:  Áp dụng từ 22/02/2021 đến 28/02/2021

3.     Thời khóa biểu, thời gian biểu:

* Sử dụng thời khóa biểu lần 2 học kỳ 2 áp dụng từ 22/02/2021- 28/02/2021

* Thời gian biểu:

Buổi

Tiết

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Sáng

1

7 giờ 00 phút

7 giờ 45 phút

2

8 giờ 00 phút

8 giờ 45 phút

3

9 giờ 00 phút

9 giờ 45 phút

4

10 giờ 00 phút

10 giờ 45 phút

Lưu ý: Môn học có tiết đôi giáo viên có thể dạy liên tục 2 tiết sau đó cho lớp học nghỉ sớm 15 phút so với thời gian biểu ở trên.

4.     Hình thức

Việc dạy học qua Internet đươc triển khai qua ứng dụng Zoom.

Giáo viên và học sinh tiếp tục sử dụng các ID lớp học đã triển khai trước đó để dạy và học.

5.     Nội dung:

Dạy theo phân phối chương trình và kế hoạch chuyên môn tuần 23 của các môn như thời khóa biểu. Các tiết học chưa thực hiện s được dạy bù sau.

Tạm dừng các lớp ôn thi khối 12 và các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, các lớp chuyên đề khối 10 và học sinh giỏi khối 11.

Các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10 và khối 11 thực hiện dạy online theo kế hoạch của tổ chuyên môn.

6.     Giáo viên: Tất cả giáo viên có xếp thời khóa biểu

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban giám hiệu nhà trường triển khai kế hoạch đến từng tổ chuyên môn. Tổ chức hướng dẫn sử dụng ứng dụng dạy học trực tuyến vả triển khai việc dạy học trực tuyến.

Tổ chuyên môn thực hiện việc phân công chi tiết hoạt động dạy học trực tuyến gồm: nội dung, thời gian, giáo viên tham gia dạy học.

Giáo viên bộ môn thực hiện việc dạy học trực tuyến cho các lớp mà giáo viên phụ trách.

Tổ trưởng hoặc tổ phó chuyên môn thục hiện báo cáo kết quả dạy học online sau khi kết thúc đợt học.

Kết quả việc kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy- học trực tuyến của giáo viên và học sinh là cơ sở đánh giá hoạt động của học sinh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

Trên đây là kế hoạch dạy học trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Tây Ninh (b/c);

- Chi bộ trường (b/c);

- Công đoàn, Đoàn thanh niên trường (p/h);

- CB, GV, NV trường (th/h);

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Hoàng Nam

Liên kết hữu ích