Thông báo tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha năm học 2020-2021 (13/5/2021)

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha

năm học 2020-2021

 

 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-SNV, ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha năm học 2020-2021 trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung: Thực hiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng: Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 16 chỉ tiêu, cụ thể:

- Vị trí Giáo viên môn Ngữ văn:                 03 chỉ tiêu;

- Vị trí Giáo viên môn Tin học:                     03 chỉ tiêu;

- Vị trí Giáo viên môn Vật lí:                        01 chỉ tiêu;

- Vị trí Giáo viên môn Tiếng Anh:                01 chỉ tiêu;

- Vị trí Giáo viên môn Công nghệ:                01 chỉ tiêu;

- Vị trí Giáo viên môn Thể dục:                    01 chỉ tiêu;

- Vị trí Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm:         04 chỉ tiêu;

- Vị trí Nhân viên Giáo vụ:                           02 chỉ tiêu;

(có danh sách chi tiết từng vị trí đính kèm)

3. Tiêu chuẩn từng vị trí việc làm (Có phụ lục chi tiết đính kèm)

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để tuyển dụng cho từng cấp học, từng vị trí việc làm như sau:

3.1. Giáo viên trung học phổ thông hạng III - Mã số V.07.05.15

a) Đối với các môn Ngữ văn, Tin học, Vật lí, Tiếng Anh

Đạt 01 trong 03 điều kiện sau: Tốt nghiệp đại học sư phạm (các chuyên ngành: Ngữ văn, Tin học, Vật lí, Tiếng Anh) loại giỏi; Tốt nghiệp đại học sư phạm (các chuyên ngành: Ngữ văn, Tin học, Vật lí, Tiếng Anh) loại khácó bằng thạc sỹ cùng chuyên ngành; Tốt nghiệp đại học sư phạm (các chuyên ngành: Ngữ văn, Tin học, Vật lí, Tiếng Anh) loại khátừng đoạt giải học sinh giỏi vòng tỉnh trở lên của môn cùng với môn học chuyên ngành tốt nghiệp đại học sư phạm, phù hợp với vị trí dự tuyển.

Riêng đối với giáo viên dạy Tiếng Anh: Phải có trình độ Tiếng Anh đạt chuẩn bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, được cấp bởi các đơn vị trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

b) Đối với các môn Công nghệ, Thể dục

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.

3.2. Nhân viên giáo vụ  - Mã số V.07.07.21

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ) trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

4.3. Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm - Mã số V.07.07.20

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Thực hiện tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng (quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

2.1. Đối với vị trí Giáo viên trung học phổ thông hạng III

a) Hình thức thi: Thực hành.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí Giáo viên trung học phổ thông hạng III.

Cụ thể: Thực hành giảng dạy trên lớp (môn giảng dạy tương ứng với vị trí dự tuyển), chương trình lớp 10 hoặc 11 hiện hành;

c) Thời gian thi: Thực hành 90 phút (tương ứng 02 tiết dạy trên lớp).

d) Thang điểm thi thực hành: 100 điểm.

2.2. Đối với vị trí nhân viên Giáo vụ; Thiết bị, thí nghiệm

a) Hình thức thi: Phỏng vấn

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí nhân viên Giáo vụ; Thiết bị, thí nghiệm.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

d) Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

III. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển được quy định cụ thể như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Trường hợp người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển, đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

IV. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

1. Đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

- Chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

* Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ dự tuyển cho thí sinh (kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển).

2. Sau khi trúng tuyển: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

 Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

3. Địa điểm hướng dẫn và nhận hồ sơ: Văn phòng Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, số 368 đường Trường Chinh, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 0276 3822860 hoặc 0888765440, 0819191880, 0909570556.

V. THI GIAN D KIN T CHC XÉT TUYN

- Từ ngày 13/5/2021 thông báo điều kiện, chỉ tiêu xét tuyển trên Báo Tây Ninh, Đài Truyền hình Tây Ninh và trên website Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (thpt-hoanglekha-tayninh.edu.vn) và website Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh (tayninh.edu.vn).

- Từ ngày 14/5/2021 đến 16/6/2021:

Nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày từ 06-08/6/2021 do công tác tuyển sinh vào lớp 10 ): buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Ngày 18/6/2021: Niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển (kết quả vòng 1) tại website thpt-hoanglekha-tayninh.edu.vn và tại Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

 - Ngày 28/6/2021:   

+ 07 giờ 00: Thí sinh tập trung sinh hoạt nội quy kiểm tra, sát hạch tại Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, địa chỉ: 368 Trường Chinh, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ 14 giờ 00: Kiểm tra phỏng vấn đối với vị trí nhân viên Giáo vụ; Thiết bị, thí nghiệm; Thực hành giảng dạy trên lớp đối với vị trí Giáo viên trung học phổ thông hạng III.

- Ngày 29-30/6/2021: Kiểm tra thực hành giảng dạy trên lớp đối với vị trí Giáo viên trung học phổ thông hạng III các thí sinh còn lại (nếu ngày 28/6/2021 kiểm tra không hết thí sinh). Buổi sáng từ 07 giờ 00; Buổi chiều: từ 14 giờ 00.

- Ngày 01/7/2021: Niêm yết danh sách kết quả kiểm tra sát hạch, danh sách dự kiến người trúng tuyển.

- Từ ngày 01/7/2021 đến 02/7/2021: Tiến hành hoàn tất các thủ tục xét tuyển gửi Sở Giáo dục trình Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt công nhận kết quả xét tuyển.

- Ngày 15/7/2021: Triển khai quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo phân công giáo viên, nhân viên về đơn vị THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức của Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha năm học 2020-2021. Thời gian xét tuyển nếu có thay đổi sẽ được thông tin trên website thpt-hoanglekha-tayninh.edu.vn

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích