THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2020-2021 (VÒNG 2) (1/7/2021)

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha

Năm học 2020-2021 (Vòng 2) 

Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-SNV, ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha năm học 2020-2021 trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1585/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha năm học 2020-2021 và Thông báo số 121/TB-HLK ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha về việc tuyển dụng viên chức;

Căn cứ vào kết quả của Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha năm học 2020-2021;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha năm học 2020-2021 thông báo kết quả xét tuyển  viên chức Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha năm học 2020-2021 (vòng 2). Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2 bao gồm tổng của điểm thực hành giảng dạy/ điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (đính kèm theo file).

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích