Tổ Hóa >> Chuyên đề
Từ khóa:
STTTiêu đềGiáo viên thực hiệnMô tảXem chi tiết
1 Dạy Hóa học: Dạy kiến thức và rèn tư duy Nguyễn Chí Linh

 D¹y häc lµ qu¸ tr×nh t­¬ng t¸c gi÷a viÖc d¹y cña thÇy vµ viÖc häc cña trß (trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp) theo h­íng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña ng­êi häc, ng­êi häc lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh,  ng­êi d¹y lµ ng­êi h­íng dÉn, hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi häc ph¸t huy néi lùc, lµ t¸c nh©n cña qu¸ tr×nh ®ã.

hoang le kha download
Liên kết hữu ích