Tổ Tiếng Pháp >> Chuyên đề >> Xem chi tiết

Chữ DES trong tiếng Pháp (24/2/2012)

 

Chuyên đề:
Chữ DES, chữ DES nào?
(dành cho học sinh cả 3 khối lớp)
Như chúng ta đã biết, quán từ (article) trong tiếng Pháp gồm 3 loại:
-         Article défini: le, la, l’, les
-         Article indéfini: un, une, des
-         Article partitif: du, de la, de l’, des, de
Ngoài ra, còn có 2 loại quán từ kết hợp (article contracté):
-         de + le = du, de + les = des
-         à + le = au, à +les = aux
Sau khi quan sát, ta thấy chữ DES có mặt ở 3 loại quán từ: article indéfini, article partif và article contracté. Do vậy, khi sử dụng chữ DES trước 1 danh từ ta phải làm gì cho đúng?
      Ta nên nhớ rằng:
-         Article indéfini được dùng trước 1 danh từ không xác định.
Ex: Il y a des livres sur la table.
(danh từ livres không xác định: sách gì? – Không biết. Sách của ai? – Không biết)
-         Article partitif được dùng để chỉ danh từ đi sau nó được sử dụng một phần trong tổng thể.
Ex: Il mange des fruits.
(danh từ fruits chỉ được sử dụng một phần: anh ấy ăn bao nhiêu trái cây? – Một vài trái.)
-         Article contracté được dùng với giới từ “de” (nghĩa là “của” để chỉ sở hữu, khi viết trước “les” phải bắt buộc biến thành “des”.
Ex: Ce sont les vélos des (= de les) enfants de M. Colin.
(danh từ enfants được xác định nên quán từ sử dụng trước nó là les, nhưng vì có chữ de đi trước nên bắt buộc phải viết thành des.)
Vậy bây giờ chúng ta hãy thử điền vào chỗ trống của các câu sau đây bằng các quán từ thích hợp:
1.      Il déteste … films en noir et blanc.
2.      Dans une boulangerie, on peut acheter … tartes … fraises.
3.      J’ai … recette facile: couper … pomme, … poire et …fraises. Ajouter … crème parfumée à la vanille et ne pas mettre … sucre. C’est simple!

Chúc các bạn thành công! Nếu không biết phải điền từ nào cho đúng hoặc tại sao phải điền từ này mà không điền từ khác, xin gặp trực tiếp tác giả, sẽ có giải đáp chi tiết và có phần thưởng cho câu hỏi hay (cam đoan!).

Liên kết hữu ích